تاریخ: 1394/03/14
چطـور زیبـا می آفریـنی ام و انتـظار داری ... خـود را برای همـگان آشـکار نكـنم ؟
انتشار : 1394/03/14

دخـتر با نـاز به خـدا گفـت ؛
چطـور زیبـا می آفریـنی ام و انتـظار داری ...
خـود را برای همـگان آشـکار نكـنم ؟
خـدا گفـت ؛ زیبـای مـن !
تـو را فقـط برای خـودم آفریـدم ...(♥)
دخـترک ، پشـت چشـمی نازک كـرد
و گفـت ؛ خـدا كه بخـل نمیـورزد ، بگـذار آزاد باشـم
خـدا حجـاب و حـیا را به دخـترک هدیـه داد
دخـترک با بغـض گفـت ؛ با ایـن ؟
اینطـور كه محـدودتـرم ...
اصـلا میـخواهی زنـدانی ام كنی ؟
یعـنی اسـیر ایـن حجـاب و حـیا شـوم ؟
خـدا قاطـع جـواب داد ؛ بـدون حجـاب و حـیا ...
اسـیر نگـاه هـای آلـوده خـواهی شـد ...
هـر چـیز قیـمتی را كه در دسـترس هـمه نمیـگذارنـد
تـو جـواهـری ...(♥)
دخـترک با غـم گفـت ؛ آخـر ... آخـر ...
آن وقـت دیگـر كسـی مـرا دوسـت نخـواهـد داشـت
نه نگـاهی به سمـت مـن خواهـد آمـد
و نه كسـی به مـن توجـه میـكنـد ...
خـدا عاشـقانه جـواب داد ؛ مـن خـریـدار تـوام ...(♥)
مـنم كه زود راضـی میـشوم و نامـم سـریع الرضـاست ...
آدمیـاننـد و هـزاران نـوع سلـیقه !!!
هـر طـور كه بپـوشی و بیـارایـی ...
باز هـم از تو راضـی نمیـشوند !
اصـلا مگـر تو فقـیر نگـاه مـردمـی ؟
آن نگـاه هـا مصـدومـت میـكنـد
دخـترک آرزویـش را به خـدا گفـته بـود
و میـخواسـت چونـان فرشـته ای محـبوب جلـوه كنـد

+ محـجبـه هـا فرشـته انـد ...♥ بسـلامتی خودشـون و پـدر و مـادرشـون .

http://www.cloob.com/cdf/sky.girlsنظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت