تاریخ: 1394/03/30
مراقب این یکی باش!
انتشار : 1394/03/30
یک نفر با زبانش گدایی میکند !
.
یک نفر با دستش و یک نفر با نگاهش !
.
مراقب این یکی باش !
.
آن دو را با اسکناسی میتوان رد کرد! ولی این را نه !
.
کسی که با چشمانش اندامت را گدایی میکند !
http://asmanemalakuti.mihanblog.com/post/category/2
نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت