تاریخ: 1394/04/21
انتشار : 1394/04/21وقتی که دختر است ،

دری از درهای بهشت برای والدینش می باشد .

وقتی که همسر است ،

نیمی از دین شوهرش را کامل می نماید .

وقتی که مادر است ،

بهشت در زیر پای قدومش قرار دارد .

http://www.cloob.com/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/21
انتشار : 1394/04/21


حجابــــ

احترام به حرمت های الهی ست

و

چادر - حجاب برتر -

بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم

...

کمی فکر کن ...

تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟


http://www.cloob.com/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/06
انتشار : 1394/04/06من یک دخترم
نه یک مانکن فروشگاه,
نه یک وسیله برای جلب توجه,
و
نه یک تابلو نقاشی!
پیشرفت و بالارفتن را میخواهم
اما نه به هر قیمت!
آزادم
اما با تفسیری جدابافته...
آزادی من
حجاب من است
طلا هم آزاد است
اما همیشه محفوظ
طلا را هیچوقت فله نمیفروشند!
آن چه را فله میفروشند که زیادی آزاد باشد
نمونه اش "سبزی خوردن"!
پس دیگر نشنوم بگویی که :
" من آزادی ندارم و چادرم مرا محدود کرده"
اگر آزادی و تمدنی که از آن دم میزنی "برهنگی باشد"
حیوانات آزادترین و متمدن ترینند!
●●●●●●▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●●●●●

♥کپی مطالب با ذکر صلوات آزاد است♥


http://www.cloob.com/hejab_efafنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/05
انتشار : 1394/04/05

چادری که باشی
پشتت به پارچه ای گرم است
که از تمامی دژهای جهان محکم تر است,
چادری که باشی یک جورهایی دلت همیشه قرص است,
چادری که باشی
در هر نبردی, پیروزی از ان توست...

http://www.cloob.com/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/05
انتشار : 1394/04/05


چند روزی هست…
…………………….
برای کارای شهریه چند روز پیش به دانشگاه رفتمچند تا از دوستام تا منو دیدن جا خوردن
یکی از دوستام پرسید:
نرگس چادری شدی؟
گفتم:
چند روزی هست
من ماه رمضون دوست دارم چادر سرم کنم
گفتن:
سختت نیست با زبون روزه اونم توی این گرما؟
گفتم
چرا سخت هست
اما دوست دارم خدا بیشتر دوسم داشته باشه
دوست دارم حال خوب باشه
شما هم تست کنید
خیلی حال میده
بیخیال حرف اینو اون
مهم اینکه به خدا بسپاری...http://www.cloob.com/dokhtaranekhoshtipنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/02
انتشار : 1394/04/02


یک مـرد مـتاهـل در مجلـسی گفـت ؛
زن هـماننـد کفـش اسـت که هـرگـاه ...
مـرد انـدازه دلخـواهـش را یافـت ...
میـتوانـد آن را عـوض کند ...!!!
حاضـران در مجلـس به مـردی خردمـند ...
که در مـیانشـان نشـسته بود نگـریسـتند !
و نظـرش را در مـورد این سـخن پرسـیدند
و اینـک ببیـنیـد پاسـخ مـرد حکـیم را ؛
حـرف ایـن مـرد کـامـلا درسـت اسـت !
برای مـردی که خـود را در حـد پـا بدانـد ...
زن چـون کفـش اسـت ...!!!
امـا برای مـردی که خـود را پـادشـاه بدانـد ...
زن چـون تـاج اسـت ...♥
پـس کـلام گوینـده را سـرزنـش نکنیـد ...!
فقـط بدانـید که چگـونه به خـود میـنگـرد ...

+ زن ریحـانه آفـرینـش اسـت ...(♥)
http://www.cloob.com/sky.girlsنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/02
انتشار : 1394/04/02


ای ایـران ...

سـر بلـند باش که خـاک تو ...
صـاحب دخـتران و زنـانی اسـت ...
که ارزش تک تک آنهـا ...
با ارزش ملـکه ی انگلـیس رقـابـت میـکند !
آخر میـدانی هـر مـردی اجـازه ی دسـت دادن ...
با ملـکه ی انگلـیس را نـدارد !
امـا در خـاک تـو هیـچ مـردی ...
اجـازه ی حتـی یک نگـاه بـر ...
دخـتران و زنـان سـرزمـین تـو را نـدارد ...
بانـوی ایـرانی پوشـشی برای خـود انتـخاب کـن !
تا تـو را ارزشـمند و محـترم جلـوه دهـد ...♥
حجـاب تو یعنـی ؛ ارزش مـن بیشـتر از هـر ملـکه ایسـت ...(♥)http://www.cloob.com/sky.girlsنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/02
انتشار : 1394/04/02

بانـو چه کسی میـدانـد : 
پشـت آن پوشـش سخـت ... 
پشـت آن اخـم عمـیق چه گـلی پنـهان اسـت ،
جنـس مغـروری تو گـهر عفـت تـو چقـدر نـایـاب است 
راز خنـدیـدن آرام تو را ...
حکـمت پوشـیدن آن سـاق تو را ... 
و خـدا خواسـت تو ♥ ریحـان ♥ باشـی ...
و تو ♥ ریحـانگـیت ♥ را مفـروشـش ارزان ...


http://www.cloob.com/sky.girlsنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/02
انتشار : 1394/04/02


مـن حجـاب که میـکنـم ...
و یـا چـادرم را که میـپوشـم فکـر نکـن ...
از تمـام دخـترانـه هایـم همـین وقـارش را بلـدم ...
نه اتفـاقـا بر عکـس نـاز و عشـوه را خـوب بلـدم ...
شـاید بهـتر از تمـام دخـترکـان شـهرم
امـا نـاز و عشـوه هایـم هـم مـثل خـودم با ارزش اسـت
تـو برای مـن ارزشـی نـداری 
که بخـواهـم ارزشـهایـم را برایـت صـرف کـنم
تـو برای مـن یک رهـگذر معـمولی هسـتی 
حتـی نسـبتی هـم نداری
پـس برای یک آدم غـریبـه ...
که تنـها چـند لحـظه از کـنار مـن میـگذرد ...
دخـترانـه هـای با ارزشـم را حـراج نمیـکنـم
امـا ایـن روزهـا بی ارزش هـایش در خـیابـان ریخـته
به هـمان هـا نگـاه کن ...
مـن نیـازی به نگـاه هـای بی ارزش ندارم ...
بـرای مـن بایـد مـثل خـودم با ارزش بـود ...(♥)

http://www.cloob.com/sky.girlsنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/02
انتشار : 1394/04/02

دخـتر خـوب سـرزمیـنم !
فلسـفـه حجـاب ...
تنـها به گنـاه نیفـتادن مـردها نیـست !
کـه اگـر چنـین بـود
چـرا خـدا تـو را با حجـاب کامـل ...
به حضـور میـطلبـید در عاشـقانه تریـن عبـادتـت ؟!
جنــس تو با حیـا خـلق شـده ...
و خـدا میـخواهـد تـو را ببیـند ...!
خـودِ خـودِ تـو را ...!!!
در زیبــاتـریـن حـالــت ...♥
در نـاب تـریـــن زمــان ...♥
حیـا سرمـایه توسـت ...♥
حجـاب و حیـا مایـه حیـات توسـت ...♥ 


http://www.cloob.com/sky.girlsنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/04/02
انتشار : 1394/04/02

 تمــآم ‌ ِ کمـد هـآ را زیــر و رو مـے کنم ؛

لبـاس هاے بهارے ؛

بارانـے هـآ ؛

خانگـے هآ ؛

مجلسـے هـآ ...

خستـ‌ه مـے شوم از این همـ‌ه رنگ و مـدل ...

نگـآهـم به تـو گـره کـ‌ه مـی خورد ،

آرامــ مـی شوم .

ساده بودنت ، دنیــآ مـے ارزد

مشکـے ِ آرام ِ من ...


http://www.hammihan.com/post/2090256نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/30
انتشار : 1394/03/30
یک نفر با زبانش گدایی میکند !
.
یک نفر با دستش و یک نفر با نگاهش !
.
مراقب این یکی باش !
.
آن دو را با اسکناسی میتوان رد کرد! ولی این را نه !
.
کسی که با چشمانش اندامت را گدایی میکند !
http://asmanemalakuti.mihanblog.com/post/category/2
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/27
انتشار : 1394/03/27


جوانی با قصد مزاحمت به یک دختر پیام داد

ممکن هست خود را معرفی کنید؟
دختر گفت بله چراممکن نیست:
من حواء هستم ازپهلوی تو آفریده شدم تا اذیّتم نکنی و فراموش نکنی
قطعه ای ازوجودتم!
من هدیه الهی هستم که به تو ارزانی شد
تا بعد ازخروج از بهشت تنهاوافسرده نباشی.
وقتی دنبال همدم بودی مونس تنهائی تو شدم،
من مادر ، خواهر ، دختر ، همسر و دوشیزه شدم
تا پاسدار کیان خانواده ات باشم!
من سوره نساء ، مجادله ، نور ، طلاق ، مریم ، هستم!
من همانم که وقتی مادر شدم بهشت در زیر پایم قرارمیگیرد
من همانی هستم که نصف میراث ات را برایم تعیین کرده اند
نه بابت کسرشأنم بلکه،
برای اینکه مسؤلیت تمام هزینه و امورمالی ام را تو عهده دارهستی!
من همانی هستم که پیامبر فرمود:
شما راسفارش میکنم به زنان نیکی کنید؛
حال اگر دنبال لهو و لعب ونیات شوم وپلیدهستی
برو به سایتهای آن چراکه من وامثال من در فضای مجازی بابت ترویج دین آمده ایم ... حال جناب محترم شما که هستید؟
جوان پاسخ داد:
من توبه کننده بسوی اللّه هستم
آفرین به مادری که تو را تربیت نموده است....

♥کپی  با ذکر صلوات آزاد است♥

http://wisgoon.com/pin/8977779/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/23
انتشار : 1394/03/23


تـو امروز با چادرت شُدی مبـارز خط ِ مُقـدم !
چقـدر شهرمـان با پوشش ِ تو سَر به زیر می شود ..

http://www.cloob.com/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/23
انتشار : 1394/03/23

چفیه داشتند... من چادر دارم....


من چادر می پوشم، چادر مثل چفیه محافظ من است...اما چادر از چفیه بهتر است....

آنان چفیه می بستند تا بسیجی وار بجنگند...من چادر می پوشم تا زهرایی زندگی کنم...

آنان چفیه را خیس می کردند تا نَفَس هایشان آلوده ی شیمیایی نشود...من چادر می پوشم تا از نفَس های آلوده دور بمانم...

آنان موقع نماز شب با چفیه صورت خود را می پوشاندند تا شناسایی نشوند...من چادر می پوشم تا از نگاه های حرام پوشیده باشم

http://chador.blogfa.com/post-840.aspxنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/23
انتشار : 1394/03/23

دیدید وقتی می گیم تهرانی یعنی کسی که اهل تهرانه

حالا اگه با همین دید به کلمه ی "چادری" نگاه کنید

میشه معنی کرد:کسی که طرفدار چادره یا کسی که اهل چادره

متاسفانه پیدا میشوند بعضی خانم هایی که "چادری" هستند

اما "چادری" نیستند ،یعنی اهل چادر نیستند

از اون طرف خوشبختانه آقایون با وجودیکه واضحه کلا چادری نیستند

یعنی چادر سرشون نمی کنند،اما خیلی هاشون "چادری" هستند

لزوما" نباید هر خانمی که چادر سرش میکنه با عنوان "چادری"

خطاب بشه . . . !!!

من یک مرد چادری ام

من تو فضایی دارم زندگی میکنم که نسیمش معطر به

عطر و بوی "چادرخاکی"مادر شیعیان جهان اسلام است . . .

من "چادری" ام چون به چادر مادرم عشق می ورزم . . . .

من "چادری" ام چون رو چادر خواهرانم غیرت دارم . . .

من "چادری" ام چون همیشه اشکم برای چادر عمه ی

مظلومه ی امام زمان عجل الله جاریست . . .

من "چادری" ام چون چادر حجاب رو روی چشمام کشیدم و

فهمیده ام که هر مخلوقی ارزش نگاه ندارد . . .

امیدوارم حداقل همه ی خانم هایی که

"چادری" هستند "چادری" باشند


http://banuye2alam.blogfa.com/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/20
انتشار : 1394/03/20


چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد...چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!اگر لبشان ذكر غریب مادر نداشته باشد...چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!اگر دستشان قباله ی فدك و رخشان سیلی عدو چادرشان خاك كوچه نداشته باشد...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر مردی برای هفت آسمان خالق یكتا نداشته باشند...چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!اگر محسنی را برای پشت دَر، علیی را با فرق بشكافته برای محراب خونین مسجد كوفیان و حسنی را با جگر پاره پاره و قبری بی شمع برای دلدادگان بقیع و حسینی را با لبی تشنه و تنی بی سر برای آسمان خونین دل دشت كــــــربلا و زینبی را با كمر خمیده و نماز شبی نشسته و خطبه ای كوبنده نداشته باشند...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر زینبی را برای كربلای پسرش مهدی نداشته باشند...چادری ها زهــــــــــرایی نیستند!اگر ذكر لب زینبشان چیزی جز «ما رایت الا جمیلا» باشد...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر فرزندانی را برای امام زادگان عشق نداشته باشند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر عدو را با سیاهی چادرشان به خاك سیاه نكشانند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند... چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!اگر منتظـــــــــر یوسف گمگشته ای نباشند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر همتی و باكری و كاظمی و مفقودالاثری را برای راه حسین بن علی(ع) نداشته باشند.... چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر "سربند یا زهـــــــــــرا س" را بر پیشانی علویان خود گره نزنند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر چادرشان مجوز ورودشان به زیر خیمه ی نیمه سوخته ی "مــــــــــادر" نباشد... چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر فكرشان،هدفشان،راهشان،نگاهشان،عشقشان و حجابشان فاطمی نباشد...


http://www.harimeasmani.ir/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/20
انتشار : 1394/03/20
وقتی تو خیابون چشمم به چشم یه دختر افتاد،
سرم رو برگردوندم،وقتی از کنارم گذشت،
بهم گفت: 『 اُمُــل』 !
وقتی سر به زیر با ناموس مردم حرف زدم،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی تو تاکسی سوار شدم دیدم یه نامحرم کنارم نشسته،
خودم رو جمع کردم،
بهم گفت: 『 اُمُــل』 !
وقتی موقع اذان رفتم مسجد،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی با عشوه و ناز با نا محرم حرف نزدم،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی زنگ گوشیم سرود یا علی بود
که با بچه‌های حسینیه کار می‌کردم،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی پای ثابت بچه‌های هیئت شدم،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی موقع حرف زدن با نامحرم سرم پایین بود،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی نخواستم پشت سر دختر مردم راه برم و مزاحمش بشم،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی پشت رهبرم حرف زدن، رگ غیرتم بالا زد،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی بهترین کتاب رمانم شد【 نورالدین】
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی گفتم توی خونمون ماهواره نداریم،
چون عقیدم اینه که ماهواره دقیقا همون غارت فرهنگیه،
بهم گفتن: 『 اُمُــل』 !
وقتی بزرگترین آرزوم شد【شهادت】
بهم گفتن: 『 اُمُــل 』 !
تازه فهمیدم این روزها هر کی از کنارم رد میشه
چرا به من میگه 『 اُمُــل』 !
اصلا خدایا شکرت که شدم 『 اُمُــل』 !
در روزگاری که هر چیز غیر از 『 اُمُــل』 !بودن بوی کفر و فساد میده …
♥ تقدیم به با غیــــــــرت‌های کشـــــــــورم♥

http://www.cloob.com/c/the_right/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/15
انتشار : 1394/03/15✔ چـادرِ مـن
نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …
نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …
چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …
سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!
طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …
بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!
http://www.cloob.com/c/akhar_ol_zaman/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/03/14
انتشار : 1394/03/14


برای چی خونه میسازیم آیا با خونه ساختن محدود نمیشم؟ 

چرا موقع زمستان لباس زیاد میپوشیم آیا محدود نمیشیم؟ 

چرا دور باغ یا حیاط را حصار میزاریم آیا محدودش نمی کنیم؟ 

هیچ یک محدودیت نیست بلکه یک آزادیست چون راحت و آسوده میشیم

پس چادر هم محدودیت نیست بلکه یک آزادیست

http://www.cloob.com/c/hejabehazratefateme/نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب

  1  2  3  4


 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت