کدام سخت تر است؟

-------------------------------

SHBlog.Ir - © 1394